>

Algemene Verkoopvoorwaarden

Artikel 1 - Werkingssfeer

1. Deze website wordt beheerd door TAO België SA (afgekort TAOB), naamloze vennootschap naar Belgisch recht met een kapitaal van € 200.000, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 412 1410 Waterloo en geregistreerd in het RPR Brussel onder het nummer 0890 847 703, en wordt hier vertegenwoordigd door de heer Edouard Blanchon in zijn hoedanigheid van hoofdredacteur. Hierna te noemen « TAO België » of « TAOB ».

En

2. Iedere natuurlijke persoon die de site bezoekt en/of die de door TAOB aangeboden producten wenst te kopen via de website www.t-a-o.be (hierna "De Klant" of "De Gebruiker")
De Klant verklaart voordat hij zijn bestelling doet:

 • dat de aankoop van producten op de website www.t-a-o.be (hierna "de Site") niet direct gerelateerd is aan zijn professionele activiteit en beperkt is tot een strikt persoonlijk gebruik.
 • dat hij volledige rechtsbevoegdheid heeft om een verbintenis aan te gaan in het kader van deze Voorwaarden;
 • hij gevestigd is in België.

Deze voorwaarden (hierna: AV) hebben tot doel de wijzen van verkoop op afstand tussen de Gebruiker en TAOB vast te stellen, vanaf de bestelling tot de betaling en de levering. Zij regelen alle stappen die nodig zijn voor het plaatsen van de bestelling en het toezicht houden op de bestelling tussen de contracterende partijen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere en met name van die voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop in de winkel of via andere distributie- en marketingkanalen.
Deze AV zijn op elk moment te vinden op de website en hebben voorrang, indien van toepassing, op elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document.
Tenzij anders wordt aangetoond, vormen de gegevens die door TAOB zijn geregistreerd het bewijs van alle transacties.
De producten op de Site worden te koop aangeboden in België. De bestelling kan in het Frans of in het Nederlands worden gedaan.
De producten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. De informatie over de beschikbaarheid van producten wordt verstrekt op het moment van het plaatsen van de bestelling.
Wijzigingen in deze AV zijn bindend voor de Gebruikers van de Site nadat ze online een bestelling hebben geplaatst en zijn niet van toepassing op reeds gesloten transacties.
Het feit dat een natuurlijke persoon (of entiteit) een bestelling doet op de Site houdt acceptatie en volledige aanvaarding in van deze AV, zoals uitdrukkelijk wordt erkend door de Klant, die met name afstand doet van het zich beroepen op een eventueel tegenstrijdig document, dat niet bindend zal zijn voor TAOB.
CONTACTEN :
Om ons te contacteren:
Email : klantendienst@t-a-o.be
Téléphone : + 32(0)78050073

Artikel 2 - Bestelling - Producten

Wij wijzen erop dat de door TAOB op de Site te koop aangeboden producten die producten zijn die worden vermeld op de site www.t-a-o.be op de dag dat de Gebruiker de Site bezoekt, en dat ze te koop zijn zolang de voorraad strekt.
De te koop aangeboden producten worden beschreven met de grootst mogelijke nauwkeurigheid. TAOB kan echter niet aansprakelijk worden gesteld als zich fouten of omissies zouden voordoen in deze presentatie. De foto's en teksten ter illustratie van de producten zijn slechts indicatief en hebben geen contractuele waarde. Door een bestelling te plaatsen zoals gespecificeerd in deze AV, aanvaardt de Klant de prijs en de beschrijving van de te koop aangeboden producten.
TAOB behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren als er sprake is van een onjuist verzendadres of enig ander probleem in de fase van betaling.
Het is aan de Klant om de producten die hij wenst te bestellen op de Site te selecteren, en wel op de volgende manier :

 • De Klant selecteert de gewenste producten,
 • De Klant voegt deze toe aan zijn winkelmandje,
 • De Klant gaat vervolgens over tot de betaling via de verschillende schermen van bevestiging en acceptatie.

De bestelling wordt pas definitief geregistreerd na de laatste bevestiging op het scherm van de betaling van de bestelling. De koop is pas definitief nadat er aan de Klant een bevestigingsmail van acceptatie en ontvangst door TAOB is verstuurd, en na inning door TAOB van het volledige bedrag.
De bevestiging van de bestelling houdt dus de aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden in.

Artikel 3 - Prijzen van de Producten

De verkoopprijzen van online producten op de website www.T-a-o.be, aangegeven in euro, zijn de prijzen die van kracht zijn op het moment van de registratie van de bestelling van de Klant.
De prijzen zijn inclusief de BTW die van toepassing is in het land van levering op de dag van de bestelling. Als het tarief wordt gewijzigd, kunnen deze veranderingen worden doorberekend in de prijs van de producten zonder dat dit van te voren aan de Klant wordt meegedeeld. TAOB behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen.
Deze tarieven liggen vast en kunnen tijdens hun geldigheidsduur niet worden herzien. De verzendkosten zijn niet inbegrepen, deze worden extra in rekening gebracht, en dit in overeenstemming met de op de Site aangegeven voorwaarden, en berekend vóór het plaatsen van de bestelling. Het door de Klant te betalen bedrag is het totale bedrag van de aankoop inclusief verzendkosten.

Artikel 4 - Betaling van de Producten

Wij wijzen erop dat de betaling dient te geschieden bij het online bestellen door de Klant. Op geen enkel moment kunnen de door de Klant betaalde bedragen worden beschouwd als een voorschot of vooruitbetaling.
Alle bestellingen zijn betaalbaar in euro en moeten direct worden betaald. TAOB kan niet verplicht worden gehouden om producten te leveren die zijn besteld door de Klant indien deze aan TAOB niet de volledige prijs heeft betaald.
Om zijn order af te rekenen kan de Klant kiezen uit de volgende betaalwijzen :

 • Betalen met betaalkaart
  Betalen met betaalkaart is een eenvoudige, snelle en veilige manier om online te kopen.
  TAOB accepteert MASTERCARD, VISA, BANCONTACT, MISTERCASH kaarten We maken gebruik van « 3D Secure » opdat de betalingen volledig veilig zijn, en uw kaartgegevens worden gecodeerd om het risico van onbevoegde toegang of verspreiding zo klein mogelijk te maken. Het transactiebedrag wordt in rekening gebracht op het moment van de betalingsbevestiging van de bestelling.
 • Betalen via PayPal
  De Klant kan PayPal-betaling kiezen om zijn bestelling te betalen. Na het kiezen van deze betaalmethode, wordt de Klant doorverwezen naar de site van PayPal. De Klant moet zijn klant-id invullen en kan dan betalen. Met PayPal wordt de financiële informatie van de Klant nooit meegedeeld aan TAOB.
 • Betaling met TAOB cadeaubon
  De Klant kan zijn bestelling ook afrekenen met een TAOB cadeaubon. De Klant moet het nummer van de cadeaubon opgeven op het moment van betaling.
TAOB behoudt zich het recht voor om in geval van niet-nakoming van de hierboven genoemde betalingsvoorwaarden de levering van de bestelling aan de Klant op te schorten of te annuleren.

 

Artikel 5 - Veiligheid van betaling en bestrijding van fraude met betaalkaarten

In het kader van de fraudebestrijding gebruikt TAOB 3D Secure voor de betalingstransacties. Om de betalingen zo veilig mogelijk te maken heeft TAOB alle vrijheid om de persoonlijke gegevens die de Klant verschaft te controleren en de maatregelen te nemen die nodig worden geacht (verzoeken om aanvullende bewijsstukken of annulering van de bestelling), zodat de persoon wiens bankrekening is gedebiteerd, de persoon is die de bestelling geplaatst heeft en frauduleus gebruik van creditcardnummers wordt voorkomen.
De Klant garandeert dat hij beschikt over de vereiste toestemming om de betalingsmethode die hij heeft gekozen bij het plaatsen van de bestelling te gebruiken.
TAOB behoudt zich het recht voor om de bestelling en/of de levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en de fase van de verzending, in geval van niet-betaling van het gehele aan TAOB verschuldigde bedrag, in geval van betalingsproblemen, of in geval van fraude of poging tot fraude met betrekking tot het gebruik van de website van TAOB.
De persoonlijke gegevens die de Klant op verzoek verstrekt tijdens het aanmaken van zijn klantenaccount en die worden verzameld door TAOB, mogen worden gebruikt in de strijd tegen fraude op internet en met betaalmiddelen, volgens de gedetailleerde voorwaarden van artikel 4 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
Als er betalingsproblemen zijn of als het vermoeden bestaat van fraude door middel van betaling, kan de informatie over de bestelling (naam, voornaam, ordernummer, IP-adres van de computer, nr. klantenkaart ...) na informatie van de CBPL, onderwerp zijn van een registratie in een gegevensbank van betalingsproblemen. De Klant wordt vooraf per e-mail geïnformeerd over deze registratie.
Volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, heeft de Klant op elk moment recht van toegang tot, correctie van en verzet tegen al zijn persoonlijke gegevens, door het schrijven van een e-mail met bewijs van identiteit aan klantendienst@tao.be
Om de veiligheid van de betalingen te verzekeren, maakt TAOB gebruik van een beveiligde betalingsdienst. De bancaire gegevens worden versleuteld (SSL-beveiliging standaard) en circuleren niet onversleuteld op internet.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud - Overdracht van risico’s

TAOB behoudt het volledige eigendom van de goederen tot aan de levering en de totale inning van de volledige prijs, de hoofdsom, inclusief kosten en belastingen.
De overdracht van de risico’s van verlies en beschadiging van de producten geschiedt op het moment dat de Klant in het fysieke bezit van de producten komt.

Artikel 7 - Voorwaarden en leveringstermijnen

Behalve in geval van overmacht, worden de door de Klant aangeschafte producten geleverd binnen dertig (30) dagen na de orderbevestiging, op het adres dat door de Klant in zijn bestelling op de Site is aangegeven. Deze leveringstermijn wordt gegeven ter indicatie
Wij wijzen er op dat het leveringsgebied België is.
Met uitzondering van speciale gevallen of de niet-beschikbaarheid van één of meer producten, worden de bestelde producten tegelijkertijd geleverd.
TAOB biedt drie types levering, levering in een winkel, levering aan huis en levering in een trefpunt.

 • De levering in een TAPE A L’ŒIL winkel (behalve tijdens de uitverkoop en onder voorbehoud van wijzigingen door TAOB - Gratis verzending voor bestellingen boven de € 30)
  De Klant ontvangt een e-mail of sms om hem op de hoogte te stellen van de levering van zijn pakket. Hij heeft een periode van 15 kalenderdagen om zijn pakket op te komen halen. Hij moet de e-mail met het overzicht van de bestelling en een ID-kaart meebrengen. Bij wijze van uitzondering, tijdens de perioden van privéverkoop en uitverkoop, heeft de klant 5 kalenderdagen vanaf de aankomst van zijn bestelling om zijn pakket in de winkel op te halen.
 • Levering aan huisLevering aan huis wordt verzorgd door het bedrijf Bpost
  De Klant heeft de mogelijkheid om zijn bestelling op een ander adres in België te laten bezorgen, dit dient vermeld te worden op het tijdstip van zijn bestelling – binnen 3 tot 7 werkdagen. Bezorgkosten: € 5,90.
 • Levering in een Trefpunt
  TAOB heeft de trefpunten Mondial Relay geselecteerd
  Levering van een pakket in een trefpunt wordt aangeboden voor aankopen vanaf 60 €. Voor een bestelling van minder dan 60 €, zijn de verzendkosten 3,50 €

Deze levertijden zijn hoe dan ook indicatief.
Bij niet-levering binnen de afgesproken tijd en behalve bij overmacht, kan de verkoop worden geannuleerd op schriftelijk verzoek van de Klant. De door de Klant betaalde bedragen zullen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na de annulering van de bestelling aan hem worden teruggestort.
De Klant moet de staat van de geleverde producten controleren. Hij heeft een termijn van 14 dagen na levering om te reclameren, per post of e-mail, met beschrijving van alle aanmerkingen of klachten voor niet-gelijkvormigheid of defect zijn van de geleverde producten, voorzien van alle bewijsstukken. Na deze termijn en bij niet-naleving van deze formaliteiten, worden de Producten als gelijkvormig en vrij van gebreken beschouwd en kunnen eventuele claims niet rechtsgeldig door TAOB worden geaccepteerd. TAOB zal zo snel mogelijk en op eigen kosten de geleverde producten waarvan de klaarblijkelijke gebreken of niet-gelijkvormigheid naar behoren zijn bewezen door de Klant, vervangen, in overeenstemming met de artikelen 1641 van het Burgerlijk Wetboek en die welke voorzien zijn in deze AV.

 

Artikel 8 - Retourzendingen, ruilen en terugbetalingen

Wij wijzen erop dat het geretourneerde product niet gedragen mag zijn en zich in de originele verpakking moet bevinden. Daarom kan geen enkel artikel dat gebruikt, gedragen, gewassen, gescheurd, verkleurd of zonder label is, worden geruild of geretourneerd. Om redenen van hygiëne kan badmode en lingerie nooit worden geruild of geretourneerd, behalve in gevallen van niet-gelijkvormigheid of verborgen gebreken in overeenstemming met artikel 9 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.
Herroepingsrecht
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van kracht zijn, heeft de Klant een periode van veertien (14) dagen na ontvangst van de producten om zijn herroepingsrecht bij TAOB uit te oefenen, zonder dat hij redenen hoeft op te geven en zonder een boete te betalen; hij kan de artikelen ruilen of verzoeken om terugbetaling, op voorwaarde dat de producten in hun originele verpakking en in perfecte staat worden teruggestuurd, binnen veertien (14) dagen na kennisgeving aan TAOB van zijn besluit de overeenkomst te herroepen. De Klant moet het herroepingsformulier op de website van TAOB downloaden en invullen.
Bij uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bovengenoemde termijn worden alleen de prijs van de gekochte producten en de verzendkosten vergoed; de verzendkosten van het terugsturen van het pakket zijn voor rekening van de Klant.
Omruil (afhankelijk van beschikbaarheid) of terugbetaling wordt uitgevoerd binnen veertien (14) dagen na ontvangst door TAOB van de door de Klant geretourneerde producten.
Na deze herroepingstermijn worden de geleverde producten als gelijkvormig en door de Klant geaccepteerd beschouwd en behoudt TAOB zich het recht voor om ruilen of restitutie te weigeren.
Tevredenheidsgarantie
Producten die op de Site besteld zijn door een Klant met een geldige klantenkaart kunnen het hele seizoen worden geruild of terugbetaald, dat wil zeggen tot de laatste dag van de nationale uitverkoop van het seizoen dat tijdens de aankoop van kracht was. Terugbetaling zal zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. Alleen de prijs van het product zal worden terugbetaald aan de Klant.
Het geretourneerde product moet vergezeld gaan van de aankoopfactuur.

Artikel 9 - Wettelijke garanties

De Klant heeft recht op een wettelijke garantie met betrekking tot alle gelijkvormigheidsafwijkingen die bij levering van het product bestaan, in overeenstemming met de artt. 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Elke op basis van deze criteria geconstateerde niet-gelijkvormigheid of elk zichtbaar gebrek gevonden bij levering, moet altijd worden gemeld bij TAOB binnen de strikte termijn van twee maanden na de constatering van het defect. Als deze termijn verstreken is, wordt de klacht van de Klant niet meer geaccepteerd. TAOB reageert op elke klacht binnen een redelijke termijn.
Het bijbehorende geretourneerde artikel moet vervolgens verzonden worden naar het volgende adres :
DC1 Geodis - Retour Web TAO - Parc des industries Artois-Flandres - 450 rue de Bruxelles 62138 DOUVRIN (kosten voor het retourneren van de verantwoordelijkheid van de Klant)

In het geval van een gelijkvormigheidsgebrek zal de terugbetaling (inclusief eerste verzendkosten) door TAOB binnen een redelijke termijn worden uitgevoerd.
Bovendien is TAOB gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken van het verkochte artikel, die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bedoeld was, of die dat gebruik dermate verhinderen dat de Klant het product niet zou hebben gekocht, of er een lagere prijs voor zou hebben betaald als hij hiervan op de hoogte was geweest. TAOB is niet aansprakelijk voor klaarblijkelijke gebreken waarvan de koper in staat was deze zelf vast te stellen.
De actie als gevolg van verborgen gebreken moet door de koper binnen twee jaar na de ontdekking van het defect worden ondernomen. (artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek) TAO kan niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen :
- Niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd; het is aan de Klant om dit te controleren,
- In geval van misbruik, gebruik voor beroepsdoeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud door de Klant, zowel als in het geval van normale slijtage, ongeval of overmacht. De garantie van TAOB is hoe dan ook beperkt tot vervanging of terugbetaling van niet-gelijkvormige producten of producten met een gebrek.
De illustraties bij de producten op de Site hebben geen contractuele waarde en TAOB kan hier daarom niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Artikel 10 - Voorwaarden voor gebruik van de Site

TAOB wijst elke aansprakelijkheid af in geval van onbeschikbaarheid van de Site, technische fouten of virussen.
TAOB is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waarvan de links op de site tao.be beschikbaar zouden zijn gesteld. Door het gebruik van de website gaat u ermee akkoord om geen enkele illegale actie uit te voeren (hacken ...)

Artikel 11 - Bescherming van persoonsgegevens

Om u de best mogelijke service te garanderen en om het klantenbeheer te bewaken moeten we persoonlijke informatie verzamelen, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, etc.. Deze informatie is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, namelijk de verwerking, het leveren van bestellingen en het opmaken van facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en is alleen bedoeld voor TAOB. Persoonlijke gegevens die zijn verzameld op onze website www.t-a-o.be vormen onderwerp van een verklaring aan de CBPL.
Het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van de Gebruikers en Klanten van de website wordt uitgevoerd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van TAOB, de enige verantwoordelijke voor de verwerking.
Deze gegevens kunnen met name worden verzameld bij een bestelling van producten, een bericht van storting of commentaar, aanmaken van een klantenaccount, registratie in het loyaliteitsprogramma.
De persoonlijke gegevens die verzameld worden van Gebruikers en Klanten van de Site kunnen worden onderworpen aan een statistische en computer-bewerking, die in hoofdzaak bestemd is voor de uitvoering van hun bestelling, en onder voorbehoud van hun voorafgaande toestemming, om hen te voorzien van informatie over onze producten, om hen te laten profiteren van de voordelen van het loyaliteitsprogramma, om hun commerciële informatie en aanbiedingen te sturen.
De verzamelde gegevens zijn bestemd voor interne TAOB diensten. Ze kunnen ook worden meegedeeld aan leveranciers die daartoe gemachtigd zijn door TAOB, waaronder onderaannemers die onder contract staan bij TAOB, die helpen bij de uitvoering van de taken die nodig zijn voor het beheer van uw account, de boekhouding bijhouden, de betaling en verzending van orders beheren en informatie en commerciële aanbiedingen sturen na voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Klant. Alle ontvangers en onderaannemers van TAOB bevinden zich op het grondgebied van de Europese Unie en zijn contractueel gebonden om zich op de eerste plaats in te zetten om te zorgen voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers of Klanten waartoe zij toegang hebben, en verder ook om deze gegevens slechts te gebruiken op instructie van TAOB voor de vereisten van de aan hen toevertrouwde taak.
Volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft de Klant op elk moment recht van toegang tot, correctie van en verzet tegen al zijn persoonlijke gegevens, door het schrijven van een e-mail met bewijs van identiteit aan klantendienst@tao.be
Cookies :
De Gebruiker wordt geïnformeerd dat TAOB gebruik maakt van cookies (zie Juridische informatie).
Volgens de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, zet TAOB zich in voor het verkrijgen van de geïnformeerde toestemming van de Gebruiker voordat cookies worden gebruikt, door hem een melding te sturen waarin het doel van de verwerking van persoonsgegevens en zijn rechten op verzet, toegang en rectificatie worden uitgelegd. Echter, cookies die alleen gebruikt worden voor het versturen van elektronische mededelingen of voor een dienst die uitdrukkelijk door de Gebruiker is gevraagd, zijn vrijgesteld van de vereiste van voorafgaande toestemming van de Gebruiker.
De informatie die is opgeslagen via cookies wordt niet langer bewaard dan de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken.

Artikel 12 - Intellectueel Eigendom

Alle elementen (visueel, geluid ...) van de Site, al dan niet voorzien van een merkregistratie, zijn het exclusieve eigendom van TAOB. Alle handelsmerken, foto's, productfiches, beschrijvingen, lay-outs, afbeeldingen, grafieken, geluiden, logo's ... op de Site en de Site zelf kunnen beschermd zijn door auteursrecht, merkenrecht of het recht op ontwerpen en modellen.
Gehele of gedeeltelijke reproductie van de Site of de inhoud ervan vereist de voorafgaande toestemming van TAOB, anders wordt een inbreuk op de intellectuele rechten van TAOB vastgesteld.
De Gebruiker die een website of een blog heeft en een link wil plaatsen naar de startpagina van de Site, moet daartoe toestemming aan TAOB vragen. Elke hyperlink naar de Site is ten strengste verboden.

Artikel 13 - Integraliteit

In het geval dat enige bepaling van deze overeenkomst nietig is verklaard door een verandering in de wetgeving, de regelgeving of een rechterlijke beslissing, heeft dit geen invloed op de geldigheid en de naleving van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze algemene verkoopvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen die zich kunnen voordoen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van dit contract worden via een gerechtelijke procedure, bemiddeling of een andere methode van geschillenbeslechting ingediend, met het doel om een minnelijke oplossing te zoeken. Wij herinneren u eraan dat de Europese Commissie voorziet in een bemiddeling platform (Online Dispute Resolution), waarmee u contact kunt opnemen op het volgende adres: http://ec.europa.eu/odr/
De bevoegde rechter in geval van geschillen is degene die zetelt in de woonplaats van de verweerder.

Artikel toegevoegd aan winkelwagen

Verder winkelen Zie mijn winkelmandje

 

Als u verder navigeert op deze site, accepteert u het gebruik van cookies. U kunt doelgerichte aanbiedingen krijgen, die aangepast zijn aan uw interesses en er worden bezoekstatistieken bijgehouden.